मणक्याच्या चकती वरील शस्त्रक्रिया

आपल्या पाठीच्या मणक्यांची विशिष्ट रचना असते. या मणक्याच्या रचनेत पाठीच्या मणक्यांची हाडे एकमेकांवर साखळीप्रमाणे विशिष्ट पद्धतीने गुंफलेली असतात. या दोन हाडांच्या मध्ये एक चकती असते. तिला शास्त्रीय भाषेत ‘इंटर व्हर्टिब्रल डिस्क – Inter Vertibral Disk’ असे म्हणतात. म्हणजेच ‘मणक्यातील  चकती ‘. पाठीच्या हालचाली, वाकणे, उडी मारणे या क्रियेमध्ये मणक्यांचा दाब  shock absorber प्रमाणे सहन करणे, […]

मणक्याच्या चकती वरील शस्त्रक्रिया Read More »